Izvēlne Aizvērt

Akcija APZAĻUMOSIM LATVIJU!

Organizē:

Akcijas norises laiks: 01.04.2018. – 31.12.2019.

Sadarbības partneri un atbalstītāji:

 • Latvijas Humusvielu institūts (LHVI),
 • SIA “Ražošanas Tehnoloģijas”,
 • Green OK produkta zīmols,
 • Latvijas uzņēmēji un pašvaldības.

Akcijas moto:

Latvijai simtgadē!
Strādāsim šodien ar rūpēm par rītdienu.
Dāvāsim bērniem dabīgu un zaļu Latviju!

Akcijas logo:

Akcijas mērķi:

 1. Veicināt Latvijas pilsētvides apzaļumošanu ar videi draudzīgu paņēmieniem.
 2. Latvijas augšņu uzlabošana un bagātināšana ar dabīgas izcelsmes organiskām vielām.
 3. Ugunsgrēku postījumu novēršanu ar dabiskas izcelsmes humusvielām.
 4. Apdzīvojamās vides kanalizāciju, to attīrošo dūņu un bioloģiskas izcelsmes atkritumu kompostēšana-pārstrāde.
 5. Veicināt ikviena Latvijas iedzīvotāja iesaistīšanos savas sētas sakopšanā.

Par akcijas mērķiem

Mērķis Nr. 1 ietver pašvaldību līdzdalību sabiedrības informēšanā un aktīvā līdzdarbībā.

Katrs no mums ir saimnieks savā sētā, un savā pilsētā/apdzīvotā vietā. Bieži ir tā, ka apdzīvotas vietas centrs ir sakopts, bet nomalēs un intensīvi apmeklētu objektu apkārtnē zāle ir slikti kopta un augsne nabadzīga. Gājēju celiņu un ielu būvniecībā izmantojam smilti, granti vai šķembas, savukārt zaļai zonai tiek neliela augsnes atjaunojuma kārta uzbērta, kura satur mazu daudzumu organisku vielu. Līdz ar to apzaļumojums neveidojas vienmērīgs un vasaras karstumā bieži redzam neapzaļumotus vai izdegušus laukumus. Mums un mūsu bērniem ievērojami labāk un veselīgāk, ja apkārtējā vide ir skaista un zaļa!

Veicinot augsnes uzlabošanu un apkārtējās vides apzaļumošanu, tiks novērstas vairākas problēmas. Uzlabosies ekoloģiskā situācija pilsētās, it īpaši blīvi apdzīvotas, samazinot degradētās augsnes platības un novēršot pastiprinātu putekļu un smilšu graudu izdalīšanos no degradētās augsnes, uzlabosies gaisa sastāvs, palielinoties skābekļa īpatsvaram, jo apzaļumotā augsne ar augiem un kokiem kļūs par skābekļa ģenerētāju. Jebkura pašvaldība, izmantojot dabiskus apzaļumošanas veicinātājus, iegūs veselīgāku vidi, tīrāku gaisu pilsētās, ar hroniskām elpceļu slimībām slimojošo iedzīvotāju īpatsvara samazināšanos.

Mērķis Nr. 2 ietver Latvijas lauksaimniecības institūciju un Latvijas zemnieku līdzdalību informācijas izplatīšanā un augsnes uzlabošanā.

“Latvijā pieaug augsnes degradācijas procesi, kurus izraisa augsnes paskābināšanās, organiskās un augu barības vielu satura samazināšanās augsnē un citi faktori, ko veicina vienveidīgā augu maiņa un organiskā mēslojuma trūkums…”  (www.varam.gov.lv).

Lai situāciju uzlabotu, ir vajadzīga augsnes bagātināšana ar organiskajām vielām. Kā to izdarīt ar vislielāko efektivitāti? Tāds veids ir – bioloģiski aktīvu humusvielu iestrādāšana augsnē! Līdz ar to var panākt ātru efektu un iestrādātās aktīvās humusvielas veiks augsnes mikrobioloģiskās struktūras atjaunošanu.

Eiropas Savienībā aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ilgtspējīgas lauksaimniecības tematikai, veicinot ekoloģiskās situācijas uzlabošanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību apstrādi ar augsnei draudzīgiem bagātinātājiem, kā arī kā pamatmērķi ir uzstādīti pēc iespējas ekoloģiskākas ražas iegūšana un attiecīgi ekoloģiski tīrākas pārtikas ražošana. Latvijas Humusvielu institūts piedāvā gan ekoloģiski tīru augsnes uzlabotāju, gan ekoloģiski tīru ražības veicinātāju. Šādi var tikt sasniegti Latvijas vidējā termiņa plānošanas dokumentā “Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam” minētie mērķi par augstražīgu un eksportspējīgu ražošanu, paverot iespēju Latvijas zemniekiem, zemnieku saimniecībām un pārtikas ražotājiem kļūt par ekoloģiski tīras pārtikas piegādātājiem ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, jo aizvien populārāka kļūst ekoloģiskas pārtikas izmantošana, neskatoties uz to, ka tā ir dārgāka. Šī ir arī Latvijas iespēja.

Mērķis Nr. 3 ietver Latvijas apdzīvoto vietu kanalizāciju savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniedzēju un atkritumu glabāšanas poligonu apsaimniekotāju iesaistīšanos videi draudzīgā – bioloģiski aktīvu organisko atlieku kompostēšanā.

Katras apdzīvotas vietas kanalizācijas, atkritumu savākšanas un pārstrādes galvenās problēmas ir organisko vielu sadalīšanās procesa ātrums un nepatīkama smaka, kura traucē iedzīvotājiem. Izmantojot bioloģiski aktīvu organisko atlieku kompostētāju, var ātri un efektīvi kompostēt visa veida organiskās atliekas, tai skaitā kūtsmēslus, pārtikas atkritumus, ražas atliekas.

Latvijā ir daudz pašvaldību, kuru iedzīvotāji sūdzas par nepatīkamo smārdu, kas sajūtams pie notekūdeņu tvertnēm un to tuvākajā apkaimē, it īpaši karstajā laikā, kad notiek nosēdumu dūņu pārkraušana vai transportēšana. Arī šajā procesā biokompostieri, kuru sastāvā ir bioloģiski aktīvas baktērijas, var sniegt jūtamu apkārtējās vides stāvokļa uzlabojumu un samazināt iedzīvotāju neapmierinātību ar nepatīkamajām smakām.

Mērķis Nr. 4 ietver Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanu savas sētas un pagalmu sakopšanā

Aicināt katru Latvijas iedzīvotāju iesaistīties savas sētas un pagalma sakopšanā, uzrunāt caur pašvaldībām un veicināt apzaļumošanas akciju arī privātīpašumu teritorijās. Šajā sakarā pašvaldības var motivēt savā teritorijā dzīvojošos iedzīvotājus vai nekustamo īpašumu īpašniekus izmantot videi draudzīgus augsnes uzlabotājus un ražas veicinātājus, sniedzot informāciju un ar savu darbību rādot priekšzīmi. Novadu un pagastu līmenī ieviest nominācijas “zaļi koptā sēta”, “zaļākais saimnieks”, “zaļākā saimniece”, kad tiek novērtēta apkārtējās vides sakoptība. Kā arī veidot dažādus seminārus, saistītus ar zaļo dzīvesveidu, vides ilgtspēju, ekoloģisku mazdārziņu vai piemājas platību apsaimniekošanu.

Akcijas mērķu iespējamie sadarbības partneri:

Mērķis Nr. 1  – Latvijas pašvaldību savienība.

Mērķis Nr. 2

Mērķis Nr. 3

Mērķis Nr. 4  – Latvija 100 komiteja.

Sadarbības partneru un atbalstītāju ieguldījums:

 • Atbalsts augsnes uzlabošanai ar Humate GreenOK produktiem akcijas ietvaros – Latvijas skolām, bērnudārziem, bērnunamiem no SIA “Ražošanas Tehnoloģijas” (informācija par produkta pieejamību caur vietējo pašvaldību).
 • Atbalsts zemniekiem – ekonomiskais ieguvums augsnes uzlabošanā ar Humate GreenOK produktiem akcijas īpašais piedāvājums –  produktu pieejamība par pašizmaksas cenu no SIA “Ražošanas Tehnoloģijas”.
 • Atbalsts LLKC – Latvijas augšņu kvalitātes uzlabošanai, noteikts daudzums  humusvielu produktu par ražotāja pašizmaksas cenu.
 • Visas akcijas laikā  Latvijas iedzīvotājiem savas sētas sakopšanai pieejams bezmaksas produkcijas paraugs izmēģinājumiem (informācija par produkta pieejamību caur vietējo pašvaldību).

 

Veikals ir izstrādes procesā — pagaidām pasūtījumi netiek pieņemti. Aizvērt