Humusämnen har flera viktiga funktioner:

  • långvarig ackumulering av näringsämnen och spårämnen som är nödvändiga för tillväxt;
  • att förbättra näringscirkulationen i den levande organismen (både växt och djur);
  • reglera växtnäring och vattenupptag i jorden;
  • att skydda mot negativa miljöfaktorer och stärka växt- och djurimmunitet;
  • att förbättra produktiviteten för fotosyntes och öka klorofyllhalten i växter, vilket resulterar i ökad produktivitet och växtresistens;
  • att absorbera effektivt giftiga tungmetaller och se till att de utsöndras från kroppen och därmed fungera som bioregulatorer.

Humin- och fulvinsyror intensifierar absorptionen av syre i växtceller, stimulerar bildandet av rotsystemet, ökar cellmembranets permeabilitet, aktiverar enzymer, förbättrar växtens andning. Ju mer intensiv växtens andning ju växten är friskare och kan producera mer biologiskt aktiva substanser, såsom vitaminer, aminosyror och liknande.

Struktur, verkningsmekanism och tillämpning av huminsyror inom jordbruket

Huminsyrasalter = accelererad tillväxt och starkare rotsystem

Betydelse av humater i jordbruket är redan känd från historien. Ändringen från den allmänna förståelsen till den vetenskapliga förståelsen ägde dock endast rum i början av förra seklet när det isolerade humatprovet i form av lösliga natriumsalter användes för plantvattning. Detta experiment genomfördes i mitten av förra seklet av en ung förskare från Ukraina, Lidia Khristeva, som med ett prov av hydrolyserade humatsalter sprutade växter och detta resulterade i markant accelererad tillväxt och ett starkare rotsystem. Detta enkla experiment visade att genom omvandling av naturliga humatsubstanser i form av natrium (eller kalium) salter mer än hundra gånger ökar deras biologiska effektivitet.

Vidare ska vi titta på effekten av humatämnen på de viktigaste faktorerna i systemet som ansvarar för utbyten – vatten, växter och mark.

Detta är en struktur av humatsyra. Endast ett fragment av den komplexa strukturen visas här. Sådana fragmenter är sammankopplade i långa kedjor och den totala vikten, beroende på kedjelängden, varierar från 35 000 till 80 000 Dalton.

Elektronbindning = motståndskraft mot stress

Humusvielu struktūra

Detta är en kinongrupp där du kan se 4 enkla och 4 dubbelkolbindningar. I naturen är denna molekyl ett elektronmoln, där elektroner ligger på en viss nivå av valens. Genom att ta emot en solenergiskvant, flyttar elektronerna på en högre energinivå, vilket säkerställer ackumulering av solenergi. På kvällen återvänder dessa elektroner till sina tidigare positioner och levererar cellen med energi. På detta sätt påverkar humater cellens energibalans.

In nature, it is manifested in the development of an active development of root system and synthesis of specific enzymes. These enzymes increase plant resistance to stress factors (frost, drought).

Huminsyra salter – lösliga i vatten = tillgängliga till växten

Peptidgruppen (“peptide” i bilden) liknar strukturellt lipidstrukturen hos cellmembranet. På så sätt kan denna grupp interagera med cellen och bilda ett skyddande membran runt den. Under tillväxt och utveckling utsätts cellen alltid för stress, såsom peroxid, toxiner, fria radikaler och andra faktorer. Studier har visat att 30% av cellenergin används för att skydda cellen. Det skyddande membranet från humater utför denna skyddande funktion genom att låta cellen använda energi balans bara för tillväxt och utveckling.

Kolhydrater eller sockergrupp ( “sugar” i bilden), liksom peptidgruppen är en bra källa till mat för mikroorganismer.

Sidan av molekylen har karboxyl (COOH) och hydroxyl (OH) grupper, som utför flera viktiga funktioner. Först och främst har dessa grupper en affinitet för vatten, vilket innebär att humatsyra-molekyler är vattenlösliga. Utspädda humana syror ändrar vattnets molekylstruktur, vilket ger dem smältvattensstrukturen. Sådant vatten är strukturellt mycket lik vatten i cellen, och dörfär den kan lätt komma in i växtcellen och bli en del av växtutvecklingsprocessen. Av denna anledning rekommenderar vi användning av humatspädningar i intervallet från 0,008 till 0,01% för bladapplikation.

För det andra kan väteatomerna som finns i denna grupp ersättas med metalljoner. Detta händer enligt följande:

Användning av grupp 1-element såsom natrium eller kalium kommer att ligga till grund för skapning av vattenlösliga natrium- eller kaliumhumater.

Under dissociation kommer K + eller Na + i vattenfasen, men humatjoner erhåller en negativ laddning. I närvaro av negativa laddningar bryts humatmolekylen och bildar en lång kedja och därigenom erhåller biologisk aktivitet. Detta är anledningen till att vi rekommenderar att man använder humiska syrasalter i stället för rena humatsyror som finns i leonardit.

Lösliga salter – för transport av spårämnen i cellen, olösliga – för avlagsning av föroreningen

Vad händer om vi använder grupp 2- elementer som kalcium eller magnesium?

Kalk- och magnesiumhumater är olösliga i vatten, till skillnad från natrium och kaliumhumater.

Humiska syror interagerar också med grupp 3-metaller som järn, zink, koppar och andra, och de bildar andra typer av föreningar som kallas chelater. Chelater är en av typer av komplexa föreningar. Den vetenskapliga förklaringen säger, komplexa föreningar är neutrala molekyler eller elektriskt laddade joner som bildas vid den centrala atomen sammanfogning till andra molekyler eller joner som kallas ligander. Chelater är komplexa föreningar vars ligander är kopplade till en centralatom via två eller flera atomer. Förutom de vanliga länkarna bildar de en samordningslänk. Samordnings (semipolär, donator-acceptor) länk är en typ av en kovalent bindning som bildas mellan atomerna som utgör flera molekylen, av vilka en har fri elektronparet och den andra insaknar två elektroner för att bilda en stabil yttre elektronskal. Sådana länkar är typiska för komplexa föreningar.

Chelater under normala förhållanden är olösliga i vatten, men under vissa betingelser är de vattenlösliga, vilket gör det möjligt för oss att manipulera deras löslighet. Å ena sidan kan vi leverera växter de metalljoner de behöver – järn, koppar, zink, bor, magnesium, molybden och kobolt i lösliga former, och å andra sidan skydda växter från skadliga ämnen som kvicksilver, bly, kadmium, radionuklider och andra genom att locka dem och göra de olösliga. Humater är därför viktiga både som transportör av värdefulla spårämnen och som föroreningar. Satellitbider visar att miljön i humatrika regioner är ordnad, trots den intensiva industrin.

Huminämner lockar fukt

På grund av den höga hydrofiliciteten hos humiska kolloidala strukturer och deras funktionella grupper kan de bilda geler. Det kan förklara effekten av humatämnen på ökad markfuktabsorptionskapacitet. Detta faktum är mycket viktigt för torra regioner.
 

Vatten, genom vätelänkar, fastas med humatsyra-molekyler och låter hålla fukt på jorden i torra förhållanden.

Huminämner främjar utvecklingen av jordmikrober

När humater reagerar med kalcium, magnesium, aluminium och järn, som alltid finns i jorden, bildar humater organominerala broar, som kombinerar jordpartiklar som förhindrar erosion, tillåter att syre och fukt upprätthålls och skapar också en gynnsam miljö för utveckling av jordmikroflora. Litteratur har upprepade gånger visat att aktiva jordmikroorganismer är en nyckelfaktor i produktionen av humater.

Humatsyra salter – en jordstimulator och ett näringsmedel

Det är viktigt att betona att huminsyra salter inte är en betydande källa till näringsämnen, men är jordstimulerande medel och ett medel för att transportera näringsämnen till växter. Genom att gå med i en huminsyramolekyl transporteras näringsämnen till växten i tillgängliga former och därmed bidra till att accelerera växtmetabolism.

Humatyrasalter ökar effekten av gödselmedel och bekämpningsmedel

När det används tillsammans med mineralgödselmedel eller bekämpningsmedel, gör närvaron av humater föreningarna mer effektiva. I de flesta fall kan användningen av systemiska bekämpningsmedel minskas med 25% eller mer när de används tillsammans med humater. Total kväve kan minskas med 30% eller mer om humat används i enlighet med tillverkarens instruktioner. Humater är kompatibla med alla typer av gödslingsprogram, med undantag för produkter med mycket lågt pH. I laboratorietester observerades inte utfällning med material med pH över 3. Av säkerhetsskäl kan små kvantiteter av våra produkter blandass med gödselmedel för användning med ett pH värde lägre än 4 före användning för att säkerställa att inga utfällning formas.

För att vara biologiskt aktiva bör humater omvandlas till salter!

Även om här beskrivs är bara en liten del av informationen om humaternas roll och effekter på vatten-, jord- och växtsystemet, ger den en grundläggande förståelse för dessa unika föreningar. Sammanfattningsvis bör det betonas att humatsyror i sitt naturliga tillstånd som komponenten av torv eller leonardit alltid är kopplad till olösliga former av kalcium, magnesium eller aluminium, och därför är också av liten biologisk betydelse. Den rekommenderade dosen av sådana produkter är nära 1000 kg per 0,5 hektar, vilket inte är praktisk eller ekonomisk. Dessa produkter bör omvandlas till lösliga humater, chelater eller rena humatsyror för att göra dem biologiskt aktiva, för bara på det sättet kommer de att kunna tillhandahålla ovan beskrivna bidrag till jordbruket.

Referenser:

1.      Burdick, E.M. (1965). Commercial humates for agriculture and the fertilizer industry. Economic botany. Vol. 19 (2): 152-156

2.      Freeman, PG. (1965). The use of lignite products as plant growth stimulants. Technology and use of lignite, IC Bureau of Mines Information Circular, 8471: 150-164.

3.      Levinsky, B. (1999). Everything about humates. Irkutsk University, Siberia, 1-23.

4.      Senn, TL and Kingman, AR (1973). A review of humus and humic acids. Clemson University. University of Horticulture, Research series No. 145.